Използваме "бисквитки", за да Ви предоставим по-добро и любопитно съдържание.
Посещавайки www.fts-eu.com, Вие се съгласявате с нашата  Политика за използването на „бисквитки”.

Новини

Начало / Новини / Еврофинансиране за ERP / CRM системa по процедура "Технологична модернизация в малки, средни и микропредприятия"

Еврофинансиране за ERP / CRM системa по процедура "Технологична модернизация в малки, средни и микропредприятия"

Еврофинансиране за ERP / CRM системa по процедура "Технологична модернизация в малки, средни и микропредприятия"

Безвъзмездно финансиране за  ERP / CRM системи за управление в предприятията

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (бюджет по процедурата – 97 791 500 лв).
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия ” по Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013г.

Цели:
Подкрепа за малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологичните сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика.

Специфични цели:

- Елемент "Инвестиции" -  стимулира МСП да инвестират в модернизиране и обновление на производственото оборудване.

- Елемент "Услуги" - предоставя достъп на МСП до професионални съвети и консултации, свързани с въвеждането на нови технологии ( недопустимо е кандидатстване само по този компонент).

Краен срок:
До 20 Декември 2011г.

Какви проекти/дейности се финансират?

1. Закупуване и внедряване на софтуерни приложения ( ERP, CRM, BI системи) за управление на производствения процес и/или компютърни приложения за разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау”, консултантски услуги за въвеждането на новите технологии;
2. Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, вкл. компютърно оборудване - доставка, монтиране и  първоначално изпитване;
3. Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, продукти, услуги.

Kой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,(не могат да кандидатстват клонове на местни или чуждестранни юридически лица) и
• Да имат седалище в Република България, и
• Имат минимум 3 приключени финансови години (2008, 2009, 2010г.) преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения.
• Имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината, предхождаща годината на кандидатстване (2010г.) в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:

 • микропредприятия - >200 000лева
 • малки предприятия - > 400 000лева
 • средни предприятия - > 1 000 000лева

- • Развиват своята дейност в: сектор C „Преработваща промишленост”; сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”  (само кодове на основна икономическа дейност от разделите: J61 „Далекосъобщения”; J62 „Дейности в областта на информационните технологии”; J63 „Информационни услуги”); Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” (само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”).

Важно! По процедурата ще бъдат финансирани с предимство следните сектори:
C10.82 „Производство на какао, шоколадови и захарни изделия”;
C10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители”;
C10.86 „Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни”;
C20 „Производство на химични продукти”;
C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;
C22 „Производство на изделия от каучук и пластмаса”;
C25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване”;
C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”;
C27 „Производство на електрически съоръжения”;
C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”;
C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;
C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”;
J61 „Далекосъобщения”;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
J63 „Информационни услуги”;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.
 

Продължителност на проектите:
12 месеца (1г.)

Размер на безвъзмездното финансиране
 

 • микропредприятия - до 70% от общите допустими разходи по проектат
 • малки предприятия - до 70% от общите допустими разходи по проекта
 • средни предприятия - до 60% от общите допустими разходи по проекта

 

За повече информация: 02/ 818 36 63 / info.bg@fts-eu.com
Димитър Сарафов, Стефан Янчовичин
ФТС България ООД


Клиенти

 • Кронос Рикавъри мениджмънт
 • Обзор бийч резорт
 • Огняново К
 • ТМФ Сървисиз
 • Инфомед
 • Елмарк холдинг груп
 • Глориент Инвестмънт БГ
 • Телетек груп
 • Synevo
 • МСК-Монтаж строителни конструкции
 • Инстало
 • WTO (World Transport Overseas)