ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ успешно обединява и управлява информацията с помощта на Microsoft Dynamics 365 Business Central и NaviTrans - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ успешно обединява и управлява информацията с помощта на Microsoft Dynamics 365 Business Central и NaviTrans

Резюме

ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ е утвърдена българска компания в областта на цялостната спедиция и логистика.

Предизвикателствата

Нуждата от обединяване на информацията и съчетаването на разнообразните изисквания за спедиция, транспорт и логистика в единно софтуерно решение.

Решението

Решението комбинира изключително гъвкавия и отворен за промени и доработки ERP софтуер от ново поколение – Microsoft Dynamics 365 Business Central, подсилен с интегрираното вертикално решение NaviTrans, което е специално разработено за нуждите на транспортните, спедиторските и логистичните компании с потенциал за разрастване.

Ползи

 • Автоматизирани работни процеси
 • Всички видове транспорт на едно място
 • Поддържане на пълна информация за всяка заявка за транспорт или спедиция
 • Ефективно управление на различните видове документи, свързани с транспортната дейност
 • Оптимизиране на транспортните разходи и извършваните операции
 • Подобряване управлението на финансовия поток
 • Цялата вътрешна комуникация между отделите се осъществява на едно място, което спомага за навременното планиране на транспортните поръчки и анализа на дейностите
 • Възможност за генериране на множество справки и за извеждане на данните към BI системи за целите на анализа на ефективността и рентабилността на отделите и обслужваните групажни линии, клиенти, дестинации и др.

Рецептата за успешно извървения път на развитие на ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ на българския пазар в областта на цялостната спедиция и логистика се крие в прилагането на съвременните стандарти за комплексно и качествено обслужване, дългосрочните инвестиции в модерно техническо оборудване и програмно осигуряване, както и натрупания богат опит.

Още от основаването си преди повече от 25 години, ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ винаги е разчитала на своето информационно осигуряване. В отделните етапи от своето развитие компанията е използвала различни софтуерни решения за управление на дейностите по спедиция и сухопътен транспорт, финанси и счетоводство. Работата с отделни системи обаче изправя компанията пред технологично ограничение: обединяването на информацията е затруднено, вследствие на което се увеличават усилията за обща оперативна и управленска отчетност, а оттук и вземането на оптимални управленски решения; дублират се данни и операции, което води до неефективно използване на човешкия ресурс и повишава риска от грешки. В резултат на това ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ се насочва към намиране на единно решение, което да успее да съчетае разнообразните изисквания за спедиция, транспорт и логистика. След внимателен подбор, компанията се спира на вертикалното решение NaviTrans, съчетано с основните модули на Dynamics 365 Business Central.

Kлючово значение при избора на ERP система изиграва възможността, която се предлага от Microsoft за извеждане на данните към BI системи като Microsoft Power BI.

Оптимизациите след внедряването на Dynamics 365 BC и NaviTrans не закъсняват:

 • Всички видове транспорт на едно място – внедряването на NaviTrans обхваща всички видове транспорт, които компанията управлява – FCL, LCL, FTL, LTL, въздушни и жп превози, както и складови дейности и митническо обслужване.
 • Въвеждането на данните се подчинява на общи принципи, като в същото време всеки отдел има възможност да записва специфична за дейността си информация. Финансовите данни от транспортните отдели автоматично се прехвърлят в счетоводния модул на продукта, откъдето се издават фактури и се извършват счетоводните операции. Получените транспортни документи се прикачват в системата, откъдето се изпращат към клиента. В NaviTrans се създават документи като CMR, B/L и много други.
 • Поддържа се пълна информация за всяка заявка за транспорт или спедиция – товар, товарни и разтоварни пунктове, палети, линейни метри, брой, тегло, обем и т.н.
 • Номенклатурата в NaviTrans, в която са дефинирани видовете транспорт, както и използването на работни потоци, позволява проследяване изпълнението на всяка транспортна поръчка и анализ на рентабилността
  по вид транспорт.
 • Генерират се множество справки – приходи и разходи по дейности и курсове, справки по превозвачи и клиенти, и др

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас