Microsoft Dynamics AX и Power BI от ФТС спомагат за ефективното управление на проекти и ресурси, както и за подобряване на оперативната и финансовата отчетност в БОРИКА АД - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Microsoft Dynamics AX и Power BI от ФТС спомагат за ефективното управление на проекти и ресурси, както и за подобряване на оперативната и финансовата отчетност в БОРИКА АД

Резюме

В партньорство с ФТС България в БОРИКА АД бяха реализирани следните проекти с ERP системата Microsoft Dynamics AX и инструмента за бизнес анализи Power BI:

Структуриране и формализиране на бизнес процесите в организацията и използване на централизирана система

Предвид множеството системи, използвани от БОРИКА в основната дейност на Дружеството, бе необходимо обобщаването на информацията в единен софтуер. Отново поради тази причина се наложи изискването и за централизирано поддържане на номенклатура с предлаганите услуги, както и постигането на гъвкаво управление на цени и ценови политики.

Техническа свързаност – поради специфичните политики на сигурност, системата се намира в изолирана среда и изисква специфична интеграция с останалите системи. Във връзка с тези специфични политики е реализирано възможно най-автоматизирано решение за интеграция с вътрешните системи на БОРИКА. Налице е автоматизиране на процеса по месечно фактуриране, като резултатите са улеснено издаване на множество фактури – над 700 фактури в един ден, както и улеснено изпращане на множество фактури към платформата e-factura.

Реализирана е и ежедневна интеграция с вътрешната система за издаване на електронни подписи B-Trust.

Извършено е и автоматизиране на процеса по закриване на плащания и фактури и реконсилиране на банковите извлечения, както чрез импорт на извлечения от Инфобанк, така и чрез различни механизми за разпознаване и срещане на плащания и фактури.


Подобряване на оперативната и финансовата отчетност

Дефинирани са и се поддържат нови измерители за бизнес анализ на дейността и са конфигурирани правила за тяхното използване и възможности за преразпределение. Реализирано е бюджетиране, бюджетен контрол (на ниво покупка) и проследяване, както и автоматизиране и проследимост на целия процес по заявки и покупки. Дефинирани са политики, правила и нива на одобрение, навременни уведомления и одобрения.


Управление на проекти и ресурси

С помощта на функционалностите на Microsoft Dynamics AX мениджърите на проектите планират задачите по проектите и управляват сроковете по завършване на етапите. Осъщестява се по-гъвкаво и навременно оперативно управление на ресурсите, като се поддържа актуален график за резервациите на служители по всеки проект. Реализирана е интеграция с HR система за синхронизация на планираните отсъствия на служителите с графика за свободни/заети ресурси. По време на отсъствието всички одобрения автоматично се пренасочват към заместника.

Отчитането на работното време/timesheets/ от служителите, работещи по проекти и конкретни задачи, e улеснено с използването на self service портал. Осигурява се по-стриктен контрол на отчетите като са заложени правила за типовете проекти и задачите, по които всеки служител може да отчита дейност. Чрез системата от правила и нива на одобрение, мениджърите на различните бизнес звена и направления в организацията имат контрол върху отчетените дейности по проектите си. Йерархичната структура на проектите осигурява различна перспектива за анализ на извършената работа и съпоставка между бюджета и изпълнението на проекта.


Power BI – Бизнес анализи за управление на проекти и ресурси

С помощта на Power BI топ мениджмънтът на БОРИКА АД разполага с навременна информация за броя и типа на регистрираните часове, на приходите и разходите по проекти. Улеснен е контролът на липсващите часове и часовете в одобрение, бързо се генерират отчети за управленски съвети с актуални данни.

Поздравяваме БОРИКА АД за техния 30-годишен юбилей и им пожелаваме от сърце мотивация за нови успехи, вдъхновение за нови услуги и амбиция за нови проекти! Екип на ФТС Бългaрия

Ако и Вие търсите нова ERP система, ще се радваме да обсъдим в детайли изискванията Ви. Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Клиенти

БОРИКА АД е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България. Компанията отговаря в най-висока степен на потребностите на банките от модерни и иновативни технологични решения в полза на техните крайни клиенти.

Важно място в портфолиото на компанията заемат електронните услуги за крайни клиенти – Квалифициран електронен подпис (КЕП) B-Trust и Облачен електронен подпис (ОКЕП) B-Trust, електронна фактура E-faktura, парични преводи през банкомат Cash-M и др.

Повече от 30 години компанията е лидер в предоставянето на услуги за финансовия сектор и доверен партньор на банките и бизнеса.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас