Asset Leasing - нов модул за управление на лизингите в Dynamics 365 Finance & Operations - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Asset Leasing – нов модул за управление на лизингите в Dynamics 365 Finance & Operations

по FTS България, август 23, 2021
Asset Leasing/ Управление на лизинги

Функционалностите на модула покриват изискванията на счетоводните стандарти FASB ASC 842 и МСФО 16 и дават възможност за автоматизиране на изчисленията и намаляване на ръчните грешки при работа. Модулът е усъвършенствана възможност за управление, проследяване и автоматизиране на финансовите транзакции за наетитe активи в Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Asset Leasing лесно се интегрира с други модули на Dynamics 365 Finance & Operations – модулите Дълготрайни активи, Разчети с доставчици и Главна книга/Счетоводство.

Възможности на Asset Leasing
 • Картата на всеки лизинг дава информация за лизинга, графиците за плащане, начална и крайна дата и за честотата на плащанията.
 • Модулът автоматизира изчисленията за нетната настояща стойност, месечни лизингови плащания, лихви и амортизация.
 • Системата предоставя процедура за класификация на лизинга, в зависимост от конфигурацията.
 • Системата създава и публикува лизингови транзакции, които се основават на рамката, определена от счетоводния стандарт, който компанията следва.

 

Финанси

Модулът за лизинг на активи покрива счетоводната страна на процеса, като обхваща процеса от сключването на договора за лизинг и въвеждането на неговите реквизити в системата, създаването на операции по първоначалното признаване на актива до начисленията за плащанията по лизинга, начислението на лихвите и амортизацията с право на ползване. От финансова гледна точка модулът съответства на стандарта МСФО 16 – според който лизингите трябва да се отчитат в баланса на предприятието. Поддържа се и използване на различни счетоводни слоеве – текущ, данъчен, оперативен и няколко потребителски, което позволява паралелна отчетност за данъчни или счетоводни цели.

Автоматизация

Модулът подпомага автоматизиране на процеса по администриране на лизинга след създаването му в системата. Също така автоматизира изчислението на текущата стойност на актива и първоначалната стойност на лизинга. Автоматично генерира и необходимите счетоводни записи под формата на регистри за осчетоводяване към лизинга.

Има интеграция с:

 • модула за дълготрайни активи – придобиване на дълготраен материален актив, ако това е необходимо
 • модула за разчети с доставчици – генериране на регистър с фактура от доставчик, плащане към доставчик
 • Главна книга – връзка с финансовите аналитичности в системата
 • модула за импорт и експорт – възможности за импорт на основни данни за лизингите при стартиране на работа с модула

Контрол на достъпа

От гледна точка на контрол на достъпа, налични са три роли:

1. Администратор на лизингите
2. Роля, позволяваща само прегледи
3. Роля, свързана с плащанията

Отчети

Налични са и базови отчети за текущо състояние на лизинга, движение по лизингите и прогнози.

Основни стъпки по създаване, администриране и осчетоводяване на лизинг

След като се създаде лизинга – той наследява моделите на отчитане от лизинговата група. В лизинговата група се дефинират моделите на отчитане – подобен принцип се използва и при модула за дълготрайни активи. В моделите на отчитане се съхранява и основната информация, използвана за начислението на лизинговите транзакции.

Следващата стъпка е класифицирането на лизинга. От гледна точка на системата – може да бъде оперативен или финансов, както и краткосрочен или лизинг с ниска стойност. По време на класифицирането на лизинга се изчислява и текущата стойност на лизинга. Всички лизингови договори се осчетоводяват по балансова сметка, с изключение на лизинговия договор с ниска стойност и краткосрочния лизинг.

Финансовият лизинг се осчетоводява в балансовата сметка, като това става чрез стъпката по първоначалното признаване в системата, като след това има няколко менюта – схеми, чрез които се изчисляват допълнителните транзакции.

Чрез схемата за амортизация на лизинга се осчетоводяват лихвите, по разходна сметка. Чрез схемата за амортизация на актива се амортизира правото на ползване в балансова сметка и се признава и по разходна сметка. Чрез схемата за плащания се осчетоводяват плащанията с които се намалява сумата на лизинга в пасива на баланса.

Цялата информация за лизинговия договор се дефинира в модела на отчитане – там се въвежда информация за лизинга, като: справедлива стойност и полезен живот на актива, лихвен процент по лизинга и началната дата.

След това се създава график за плащане, където се посочва сумата, която трябва да се изплаща и базата, на която тази сума следва да се изплаща. Посредством тази информация – системата изчислява и генерира график на плащанията, където има изчислена и текуща стойност, лихва, плащанията и периодите.

На базата на тази информация по-късно се генерират и осчетоводяват транзакции за плащания по лизинга. В общия случай има четири вида транзакции:

 • Транзакцията по първоначалното признаване:
  Дт с/ка за право на ползване / Кт с/ка Лизинг
 • Следващата стъпка е начислението на разходите за лихви:
  Дт с/ка за разход за лихва / Кт с/ка Лизинг
 • След което с начислението на транзакцията за плащане се намалява лизинга:
  Дт с/ка Лизинг / Кт с/ка Платежни средства
 • Последната стъпка е амортизацията на правото на ползване:
  Дт с/ка Разходи за амортизация с право на ползване / Кт с/ка Начислена амортизация с право на ползване

Повече информация за Asset Leasing/ Управление на лизинги може да видите във видеото:

За да получите повече информация за това как Dynamics 365 може да оптимизира работните процеси във вашата компания и да направи дейността ви по-ефективна, моля свържете се с нашия екип от професионалисти на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com.

ФТС е компания – внедрител на бизнес софтуер с над 26 години опит, един от дългогодишните партньорите на Майкрософт България. Сред силните ни страни са желанието да предоставяме най-новите технологични решения на клиентите си, екипа ни от професионалисти и отдадеността да превърнем всеки проект в успех.

Повече за ФТС България можете да прочетете на www.fts-eu.com.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България