ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

13 Януари 2020г.

Покана за набиране на оферти от процедура за избор на изпълнител за външни услуги за наем на оборудване по проект № BG16RFOP002-1.005-0127-C01

Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP002-1.005-0127-C01 „Създаване на система за дескриптивни и прогнозни анализи“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, ФТС БЪЛГАРИЯ ООД отправя покана за набиране на оферти от доставчици по процедура с публична покана с предмет „Процедура за избор на изпълнител за външни услуги за наем на оборудване“

 Условията и документацията за участие може да свалите от тук.

25 Септември 2019г.

„Покана за набиране на оферти от доставчици по процедура за закупуване на оборудване по проект № BG16RFOP002-1.005-0127-C01“

Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP002-1.005-0127-C01” Създаване на система за дескриптивни и прогнозни анализи“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, ФТС БЪЛГАРИЯ ООД отправя покана за набиране на оферти от доставчици по процедура с публична покана с предмет: Процедура за закупуване на оборудване по обособени позиции:

Oбособена позиция 1: Сървър-1бр

Oбособена позиция 2: Сторидж – 1бр.; компютри-7бр.

Oбособена позиция 3: Мобилнo у-вo -1бр

Условията и документацията за участие може да свалите от тук.

ФТС България ООД започва изпълнение на проект по договор № № BG16RFOP002-1.005-0127-C01 “Създаване на система за дескриптивни и прогнозни анализи”, финансиран от ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на ФТС България ООД чрез разработване на система за дескриптивни и прогнозни анализи.

Дейностите по проекта са свързани с разработка на облачна услуга, която да даде възможност на организации, работещи в сферата на продажбите на дребно и транспорта, да използват предварително изградени модели с вграден изкуствен интелект за прогнозиране и класификация на данни. Реализацията на проекта ще позволи на дружеството да навлезе в нова пазарна ниша в областта на бизнес анализите и прогнозирането както в България, така и на международния пазар.

Партньор: „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“

Обща стойност: 639 103 лв., от които 420 328.30лв. европейско и 74 175.59 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.05.2019 г.

Край: 29.11.2020 г.