M-Files за управление на качеството - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files за управление на качеството

Бъдете готови за одити и сертификации на качеството

Кратко описание

M-Files QMS (Quality Management System) е просто и практично решение за управление на качеството.

M-Files помага на производствените и други компании да изпълнят специфичните изисквания за документация, свързани с:

  • прилагане на стандарти за качество, като например 9001;
  • маркировката СЕ;
  • стандарти FDA 21 CFR Part 11 и EU GMP Annex 11;
  • одити по всички горепосочени стандарти.

Ползи

Подобряване на системата за управление на качеството

Пълно съответствие на сертификационните изисквания и стандарти

Опростяване и автоматизиране на бизнес процесите

Възможност за лесна и бърза автоматизация на процесите, свързани с актуализиране на документите по качеството, провеждане на инструктажи и обучения, проследяване на отклоненията от стандартите и др.

Споделяне на информация

Служителите използват единна база данни с документи и дейности за управление на качеството

Контрол на важни документи

Спазване на процедурите за актуализиране и одобряване на документите, изисквани от съответните стандарти. Електронният архив осигурява използването само на актуални версии на документи.

Навременно изпълнение на задачите

Задачите по управлението на качеството се изпълняват в планираните срокове: актуализиране на SOP, обучение на персонала, техническа поддръжка, срокове на CAPA и др.

Функционалности

Управление на документи

Организация и управление на всички документи, свързани с качеството (SOP, правила, регламенти и др.), със запазване на всички версии на документите, осигуряване на безопасност, задължителни процеси на одобрение и публикуване на документи.

Управление на контрола на качеството

Управление на одити и инспекции по качеството, ефективно обработване и документиране на отклоненията и коригиращите действия

Автоматизиране на задачи

Автоматизиране и документиране на повтарящи се задачи и процеси, автоматични напомняния на потребителите

Управление на персонала

Предоставяне на права за достъп на потребители съгласно техните роли, документиране на опита и квалификацията на служителите и подизпълнителите

Управление на обученията

Планиране на курсове за обучение и повишаване на квалификацията, регистриране на участниците и резултатите от обучението

Номенклатури и регистри

Създаване и поддръжка на основните регистри и номенклатури на организацията, включително дълготрайни активи, стоки и материали, софтуер и др.

Разпознаване и конвертация на документи

Преобразуване на документи, вмъкване на водни знаци и защита на съдържанието със сертификат

Електронни подписи

Когато документите трябва да бъдат подписани, M-Files поддържа три опции за подпис: вграден цифров подпис, външни услуги за цифров подпис и ръкописен подпис

Работен календар

Работен календар за планиране на задачи, автоматични напомняния за крайни срокове.

Шаблони за проверка на съответствието на международни стандарти

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заяви Демо