M-Files за управление на техническа поддръжка и ремонти - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files за управление на техническа поддръжка и ремонти

Контролирайте напълно активите на предприятието и тяхната поддръжка

Кратко описание

M-Files помага за обединяване на данните за оборудването на предприятието, доставчиците и дейностите по поддръжката и ремонта в единно хранилище и платформа за сътрудничество. С помощта на M-Files можете да решите широк кръг от задачи, свързани с управлението на поддръжката, ремонта на оборудването и другите дълготрайни активи, както и с управлението на основните номенклатури на фирмата.

M-Files позволява да събирате всички необходими собствени и партньорски технически данни, като използвате прости формуляри, които могат да бъдат попълнени от потребителите без предварителна подготовка.

Повечето специализирани системи за управление на поддръжката и ремонтите не предоставят достатъчно функционалност за управление на документи. M-Files може да се интегрира с подобни системи и да свърже важни документи за поддръжката с данните за оборудването в системи като IBM Maximo или SAP PM. В резултат на това потребителите ще могат да навигират до необходимите документи от потребителския интерфейс на използваната от тях система.

Решенията на M-Files са достъпни както за локално внедряване, базирано на технологиите на Microsoft Windows и SQL Server, така и като надеждни, мащабируеми облачни услуги, работещи в Microsoft Azure.

Ползи

По-ефективно използване на оборудването и другите дълготрайни активи

По-добро качеството на номенклатурите в информационната система

По-пълна справочна информация и технически данни

По-бърз достъп до необходимите данни и документи

Възможност за достъп на подизпълнителите до нужната информация

Удобство и простота на работата за потребителите

Функционалности

Управление на документи

Структурирано съхраняване на всички документи, свързани с оборудването и дълготрайните активи, техните поддръжка и ремонт

Управление на имуществото и оборудването

Поддържане на единен регистър на дълготрайните активи (недвижими имоти, производствени обекти и оборудване, транспортни средства, компютърен хардуер и софтуер и др.)

Управление на работата с доставчици и подизпълнители

Поддържане на единен регистър на доставчиците и подизпълнителите

Управление на техническия персонал

Поддържане на регистър на служителите, занимаващи се с поддръжка, планиране и проследяване на тяхната заетост

Управление на поддръжката и ремонтите

Поддържане на графици за планираните превантивни и ремонтни дейности, създаване и проследяване на изпълнението на заявките за поддръжка и ремонт

Управление на проекти

Управление на проекти за извеждане/пускане в експлоатация и ремонт на оборудване и други дълготрайни активи

Управление на склад

Отчитане и управление на материално-техническите ресурси

Мобилен достъп

Достъп към системата през уеб браузър и мобилни устройства

Работа в офлайн-режим

Офлайн режим на работа на клиентското приложение M-Files, когато отсъства връзка със сървъра на системата

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заявете демо